Szanowni Państwo,

W związku z wejściem w życie RODO poniżej wskazujemy na informacje dotyczące podawanych przez Państwa danych osobowych:

  1. Administrator danych osobowych:

Administratorem podawanych przez Państwa danych osobowych jest:

Złom – Biała sp. z o.o., Ul. Ruczajowa 4, 35 – 304 Rzeszów

NIP: 813 346 28 15, Wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie pod numerem 0000259689

  1. Cele przetwarzania danych osobowych:

Pobieramy od Państwa następujące dane:

Imię i nazwisko; adres zamieszkania; numer dowodu osobistego oraz PESEL

Przyjeżdżając do nas chcą Państwo sprzedać złom – dane osobowe o których mowa powyżej są nam niezbędne aby taką umowę z Państwem zawrzeć. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale jest również warunkiem zawarcia umowy.

(art. 6 ust. 1 pkt. b RODO – warunek zawarcia umowy)

Dodatkowo zgodnie z art. 102 ust. 2 pkt. 2 ustawy o odpadach (Dz.U.2018.992 – t.j.) na formularzu przekazania odpadów, jaki jesteśmy zobowiązani wystawić a Państwo podpisać, muszą znaleźć się powyższe dane osobowe.

(art. 6 ust. 1 pkt. c RODO – wymóg ustawowy)

Identyfikacja PESEL jest jedyną identyfikacją, jaka jest cały czas stała – imiona lub nazwisko można zmienić, podobnie jak adres zamieszkania. Dowód osobisty ma własny numer czyli w przypadku jego  wymiany, zmienia się również ten numer.

Państwa dane osobowe są przez nas dodatkowo przetwarzane w celach statystycznych oraz podatkowych – okazjonalnie sprawdzamy wewnętrznie poziomy przywożonych do nas złomu oraz surowców przez poszczególnych naszych Kontrahentów oraz zapłacone z tytułu tych umów podatki w tym podatek od czynności cywilnoprawnych.

(art. 6 ust. 1 pkt. f RODO – prawnie uzasadnione interesy administratora danych osobowych)

W przypadku gdy nie chcą Państwo podać swoich danych osobowych nie możemy zawrzeć z Państwem umowy. Podanie danych osobowych przez Państwa jest dobrowolne ale jest wymogiem ustawowym oraz warunkiem zawarcia z Państwem umowy.

Szerzej o skutkach oraz konsekwencjach niepodania powyższych danych piszemy w naszym regulaminie, który jest dostępny w Biurze Obsługi Klienta w naszej siedzibie oraz na naszej stronie internetowej www.zlomrzeszow.pl w zakładce „do pobrania”.

  1. Odbiorcy danych osobowych:

Uprzejmie Państwa informujemy, iż jedynym odbiorcą Państwa danych osobowych jest
Złom-Biała sp. z o.o. w Rzeszowie.

Nie udostępniamy Państwa danych osobowych żadnemu innemu podmiotowi ani instytucji z wyjątkiem zapytań kierowanych do nas przez organy i instytucje ochrony prawa (policja, urzędy, prokuratura, sądy, komornicy).

Nie udostępniamy Państwa danych osobowych żadnemu podmiotowi zagranicznemu. Państwa dane osobowe odnotowywane są wyłącznie dla zawarcia umowy sprzedaży oraz wypełnienia formularza przekazania odpadów.

Dopuszczamy możliwość przekazania Państwa danych osobowych podmiotom, w których
Złom-Biała sp. z o.o. w Rzeszowie posiada 100% udziałów.

  1. Sposoby przetwarzania danych osobowych: 

W chwili pozyskania od Państwa danych osobowych wprowadzane są one do naszego wewnętrznego systemu komputerowego, który umożliwia m.in. wystawienie formularza przekazania odpadów.

W przypadku kolejnej transakcji Państwa dane są przez upoważnionego pracownika wyszukiwane i wstawiane do kolejnego formularza.

W przypadku gdy przywożą Państwo wiele razy w krótkich odstępach czasu złom lub surowce wtórne, pracownik wyszukuje historię transakcji z Państwem celem ustalenia ewentualnego podatku od czynności cywilnoprawnych.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w naszej firmie manualnie – nie wykorzystujemy systemów zautomatyzowanych ani też nie profilujemy na podstawie takich danych.

  1. Uprawnienia osoby, której dane dotyczą

Posiadają Państwo prawo do wglądu w posiadane przez nas Państwa dane osobowe, prawo ich modyfikowania, sprostowania, żądania usunięcia, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia tych danych.